Heeft u vragen? +316 156 728 56 of info@highdeal.nl

Algemene Voorwaarden

1. Via de website www.highdeal.nl bieden partnerbedrijven van Highdeal vouchers aan voor diensten of goederen. Voor diensten of goederen die door deze partnerbedrijven worden geleverd gelden de Algemene Voorwaarden van deze partnerbedrijven. Highdeal is niet gehouden tot het leveren van de diensten of goederen zoals vermeld op de vouchers, maar verbindt zich er toe dat de voucher het recht geeft op het leveren van de diensten of goederen door het partnerbedrijf, mits wordt voldaan aan de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. De door Highdeal verkochte vouchers zijn gericht op een concrete dienst, een concreet product of een bepaalde dienst- of goederenwaarde.

2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Highdeal: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: “Highdeal. ”, gevestigd te Oosterhout, Harmoniestraat 8 4902pz;
• Website: (www.highdeal.nl);
• Overeenkomst: de Overeenkomst met Highdeal inzake de aankoop van Vouchers op de Website;
• Voucher: de door Highdeal, namens Partner, digitaal aangeboden tegoedbon, met daarop vermeld de naam en locatie van Partner, de prijs, de geldigheid en de unieke Vouchercode;
• Partner: de natuurlijk of rechtspersoon die de op de Voucher vermelde dienst zal verlenen of product zal leveren.
• Consument: de natuurlijke of rechtspersoon die zich overeenkomstig deze algemene voorwaarden registreert op de Website.
• De nietig- en/of vernietigbaarheid van een of meer bepalingen, zoals opgenomen in deze algemene voorwaarden, tast(en) de rechtsgeldigheid van de overige niet-nietige of vernietigbare bepalingen in deze algemene voorwaarden, niet aan.
• Deze algemene voorwaarden zijn door Highdeal gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Brabant en worden, naast digitale terhandstelling, beschikbaar gesteld op de Website, waar je ze kunt printen en downloaden. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie, zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.
• Highdeal heeft het recht om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een wijziging zal ook gelden voor Overeenkomsten die tot stand zijn gekomen voorafgaand aan de wijziging.

3. Overeenkomst
Op het moment dat je je registreert op de Website komt de Overeenkomst met Highdeal tot stand.

4. Registratie
4.1 Je bent gehouden je gegevens die voor de registratie gevraagd worden, altijd naar waarheid in te vullen.
4.2 Na registratie ontvang je per e-mail van Highdeal je inloggegevens en kun je met deze inloggegevens Vouchers bekijken en kopen.
4.3 Het gebruik en eventueel misbruik van je inloggegevens, komt voor je eigen rekening en risico.
4.4 Doordat registratie ga je er mee akkoord dat je (persoon/adres)gegevens door Highdeal worden opgeslagen en door Highdeal mogen worden gebruikt voor het toezenden van aanbiedingen en nieuws van Highdeal. Je kunt je hiervoor afmelden door een e-mail te sturen (stop aanbiedingen en nieuws) naar info@highdeal.nl.

5. Informatie over herroeping.
5.1 Als consument kunt u de koopovereenkomst met betrekking tot de koop van de tegoedbon binnen 14 dagen na aankoop herroepen. Dit dient schriftelijk (via brief of e-mail) of door terugzending van de tegoedbon te gebeuren. De termijn start vanaf ontvangst van de tegoedbon bij de ontvanger en niet voor het nakomen van onze informatieplichten volgens artikel 7:46c lid. Om aan de herroeping termijn te voldoen is de tijdige verzending van de herroeping of van de voucher voldoende.
5.2 Na het verzilveren van de tegoedbon bij het partnerbedrijf is een herroeping niet meer mogelijk.
5.3 De herroeping dient te worden gestuurd aan: Highdeal., Harmoniestraat 8, 4902PZ Oosterhout of naar info@highdeal.nl. Bij veelgestelde vragen vindt u een annuleringsformulier.
5.4 In het geval van een rechtsgeldige herroeping dienen de te ontvangen prestaties of het te genieten voordeel aan Highdeal te worden geretourneerd. Verplichtingen met betrekking tot de restitutie van betalingen zullen door Highdeal binnen 30 dagen worden nagekomen. De termijn start vanaf het ontvangst door Highdeal van uw herroeping verklaring of van de tegoedbon.

6. De duur van de verkoop van een voucher is beperkt en wordt per aanbod vastgesteld door Highdeal en het partnerbedrijf. De aankoop van de voucher is alleen binnen deze duur mogelijk.

7. Na het succesvol ontvangen van de betaling aan Highdeal komt de verkoop van de tegoedbon tot stand. Indien het te betalen bedrag niet kan worden geïnd, komt de verkoop van de tegoedbon niet tot stand.

8. De Voucher met daarop leesbaar de unieke Vouchercode dient je uit te printen en in te leveren bij Partner. Indien de Vouchercode niet leesbaar is, de Vouchercode niet overeenkomt met de controlelijst of de Voucher niet getoond kan worden, heeft Partner het recht om zijn/haar dienst en/of goed niet te verlenen of onder zich te houden. De uiteindelijke beoordeling over de geldigheid ligt bij Highdeal.
8.1 De Voucher moet worden verzilverd binnen de op de Voucher vermelde termijn. Indien geen termijn op de Voucher is vermeld, is de Voucher maximaal zes maanden na verzending van de Voucher inwisselbaar. 5. Tenzij anders op de Voucher is aangegeven, kan de Voucher niet gecombineerd worden met andere aanbiedingen, kan de Voucher slechts één keer worden gebruikt, moet het tegoed in één keer worden gebruikt en worden geen bedragen op de Voucher gerestitueerd.
8.2 De Voucher geeft je geen recht om de levering/verlening van goederen/diensten door Partner op een bepaald tijdstip te eisen.

9. Het is niet toegestaan delen van de Website (www.highdeal.nl), over te nemen, kopieren. Je vrijwaart Highdeal van alle aanspraken die voortkomen uit inbreuken op rechten van derden.

10. Highdeal is nooit aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen in de nakoming van de dienstverlening door Partner of gebreken aan goederen die worden aangeboden door Partner.
10.1 Highdeal is niet aansprakelijk voor eventuele schade die je lijdt wegens de gebruikmaking van de door Partner verleende dienst of het geleverde goed.
10.2 Highdeal biedt op geen enkele wijze garantie voor de door de Klant bij de Partner verkregen producten of diensten.
10.3 Jij vrijwaart Highdeal van aansprakelijkheid jegens derden aan wie de Voucher door jou is doorgegeven.
10.4 Highdeal is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies, of vertraging voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of uit welke hoofde dan ook, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Highdeal. Evenmin is Highdeal aansprakelijk voor enig(e) schade, verlies of vertraging veroorzaakt door Partner.
10.5 Onverminderd het hierboven bepaalde is iedere aansprakelijkheid van Highdeal beperkt tot maximaal het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is.

11. De gebruiker dient de voucher binnen de aangegeven geldigheidsduur, indien deze is vermeld, bij het partnerbedrijf te verzilveren. Na het aflopen van de geldigheidsduur, wordt de voucher ongeldig verklaard en vervalt het recht op de prestatie van het partnerbedrijf.

12. Highdeal is verantwoordelijk voor het feit dat het partnerbedrijf de voucher verzilverd, oftewel de prestatie zoals vermeld op de voucher nakomt, binnen de gestelde algemene voorwaarden. Indien het partnerbedrijf de tegoedbon niet verzilverd, zonder dat de klant hiervoor verantwoordelijk is, wordt de betaalde koopprijs voor de tegoedbon door Highdeal vergoed aan de consument. Daarnaast is Highdeal niet verplicht tot restitutie- en /of schadeloosstellingbetalingen. Highdeal is niet verantwoordelijk voor de prestatie die wordt geboden door het partnerbedrijf. Het partnerbedrijf is verantwoordelijk voor de prestatie zoals vermeld in de voucher. Highdeal is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van het partnerbedrijf bij het leveren van de prestatie. Mochten er bij het verzilveren van de tegoedbon of bij het leveren van een prestatie problemen ontstaan, dan zal Highdeal trachten een passende oplossing te vinden. In dat geval dient u binnen 7 dagen na het ontstaan van het probleem een e-mailbericht aan info@highdeal.nl te sturen.

13. Higheal is niet verantwoordelijk voor onderbrekingen in de dienstverlening, veroorzaakt door het internet, welke buiten het werkgebied van Highdeal liggen. In dat geval is Highdeal niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens tijdens het verzenden van informatie over het internet. Ondanks het feit dat Highdeal zich volledig inzet om www.highdeal.nl continue en optimaal te laten functioneren, is het mogelijk dat de site tijdelijk niet beschikbaar is, door bijvoorbeeld het plegen van onderhoud aan www.highdeal.nl.

14. Highdeal heeft te allen tijde het recht wijzigingen door te voeren met betrekking tot het stopzetten van haar activiteiten, de inhoud, uren van beschikbaarheid en apparatuur die nodig is voor toegang of gebruik van de site.

15. Highdeal is niet verantwoordelijk voor de inhoud op discussieforums, persoonlijke pagina's etc. van gebruikers of derden. De verantwoordelijkheid voor het feit dat de inhoud in strijd is met de regelgeving, is derhalve voor de gebruiker of derden. Highdeal behoudt zich het recht voor om publicaties die aanstootgevend of ongepast zijn, of anderszins een schending van de Algemene Voorwaarden of het toepasselijke recht vormen, te verwijderen.

16. www.highdeal.nl maakt gebruik van cookies ten behoeve van demografische en gebruikers gerelateerde statistieken en registreert hiermee informatie van technische aard, zoals het type browser, IP-nummer, etc.

17. Highdeal en de partnerbedrijven behouden zich alle auteurs- en andere rechten voor om de gepubliceerde inhoud, informatie, foto's, video's en databases (hieronder 'beschermd eigendom' genoemd) te gebruiken. Een verandering, vermenigvuldiging, publicatie, doorgave aan derden en/of anderszins gebruik van het beschermd eigendom zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Highdeal of van de betreffende bedrijfspartner is uitdrukkelijk verboden.

18. Highdeal is gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden aan te passen, in verband met gewijzigde wettelijke eisen of functionele veranderingen.

19. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op de Overeenkomst.
19.1 Geschillen tussen Klant en Highdeal zullen in eerste instantie getracht te worden opgelost door onderling overleg, echter wanneer dit niet tot een oplossing leidt, zullen geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechter van de Rechtbank West-Brabant, locatie Breda

Blijf op de hoogte van de beste deals!

Ontvang de beste deals gratis in je mailbox.